Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

⇒ Theo điều 2 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

⇒ Việc chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Xem thêm: Hợp pháp hóa lãnh sự Bulgaria

Các giấy tờ có thể được đề nghị làm dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

⇒  Để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP. (cụ thể: Văn bằng, chứng chỉ giáo dục, đào tạo; Chứng nhận y tế; Phiếu lý lịch tư pháp;

⇒ Giấy tờ, tài liệu khác có thể được chứng nhận lãnh sự theo quy định pháp luật).

Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP.

Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
⇒ Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
⇒ Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
⇒ Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

 Các giấy tờ, tài liệu không được làm dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

⇒ Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.
⇒ Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau.
⇒ Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.
⇒ Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc.
⇒ Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm: Hợp pháp hóa lãnh sự nước Nepal

Những cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

của Việt Nam (điều 5 Nghị định 111/2011/NĐ-CP).

dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123
dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123

◊ Bộ Ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước.
◊  Bộ Ngoại giao có thể ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc

◊  Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
◊  Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

Ngôn ngữ, địa điểm chứng nhận lãnh sự, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

(điều 7 Nghị định 111/2011/NĐ-CP).

◊ Ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là tiếng Việt và tiếng chính thức của nước nơi giấy tờ đó được sử dụng hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp.
◊  Địa điểm chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là trụ sở Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chi phí chứng nhận dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (điều 8 Nghị định 111/2011/NĐ-CP).

◊  Người đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự phải nộp lệ phí.
◊  Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
◊  Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, người đề nghị chứng nhận lãnh sự,

hợp pháp hóa lãnh sự phải trả cước phí bưu điện hai chiều.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (CNLS/HPHLS):
Tờ khai.

→ Giấy tờ tùy thân:Bản chính và bản sao (không phải chứng thực) CMND/ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
→ Giấy tờ, tài liệu đề nghị CNLS/HPHLS:Bản gốc và bản sao.
→ 01 Bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu sau:
– Đối với giấy tờ, hồ sơ đi nước ngoài: 01 bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu sang ngôn ngữ cần sử dụng (Dịch thuật uy tín Panda sẽ thực hiện giúp quý khách nếu quý khách chưa dịch công chứng).

– Đối với giấy tờ, hồ sơ hợp pháp hóa sử dụng trong nước: 01 bản dịch công chứng giấy tờ, tài liệu đề nghị HPHLS sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên (người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch).

Chú ý quan trọng khi làm dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự:

♦ Giấy tờ, tài liệu đề nghị CNLS/HPHLS nếu có từ hai tờ trở lên thì phải được đóng dấu giáp lai giữa các tờ hoặc phải được buộc dây, gắn xi hoặc áp dụng hình thức bảo đảm khác để không thể thay đổi các tờ của giấy tờ, tài liệu đó.

♦ Hồ sơ đề nghị CNLS/HPHLS được gửi qua đường bưu điện thì phải kèm theo phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận và phải trả cước phí bưu điện hai chiều.

♦ Việc xử lý hồ sơ đề nghị CNLS/HPHLS: Chỉ chứng nhận con dấu hoặc chữ ký và chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trong các trường hợp sau đây:

– Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu hoặc chỉ có chữ ký và chức danh;

– Giấy tờ, tài liệu chỉ có con dấu là con dấu gốc hoặc chỉ có chữ ký là chữ ký gốc.

Thời hạn trả hồ sơ dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự:

→ Hồ sơ hợp lệ: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
→ Hồ sơ cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh: Cục lãnh sự/

→ Sở ngoại vụ HCM gửi hồ sơ đi xác minh. Sau khi có kết quả xác minh, tiến hành giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự.

Vì sao khách hàng cần đến dịch vụ chứng nhận lãnh sự, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự?

dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123
dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123

Xem thêm: Thủ tục hồ sơ chuẩn bị đi hợp pháp hóa lãnh sự

→ Rất đơn giản là nếu khách hàng muốn hợp pháp hóa hay thực hiện chứng nhận lãnh sự thì cơ quan có thể giải quyết vấn đề này chính là lãnh sự quán. Ở đây, các quy định để được thông qua thủ tục sẽ rất gắt gao. Hơn thế nữa, sự bất đồng ngôn ngữ chính là trở ngại lớn nhất đối với nhiều khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ.

→ Và nếu như khách hàng tự mình hoàn tất thủ tục thì không chỉ là mất nhiều thời gian và công sức mà còn có thể khiến cho hồ sơ của khách hàng không được cơ quan chức năng này thông qua. Vì thế, khách hàng nên lựa chọn dịch vụ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự để có được sự hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho mình.

Ưu điểm của dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại dịch thuật 123

– Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm có thể giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại lãnh sự quán một cách nhanh chóng nhất. Hơn thế nữa thì đội ngũ nhân viên cũng sẽ tư vấn giúp khách hàng biết cần chuẩn bị những gì để hồ sơ được thông qua thuận lợi hơn.

– Để có thể mang lại hiệu quả cao nhất trong việc hỗ trợ khách hàng nên dịch vụ chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi khi khách hàng cần.

– Mọi tài liệu công ty gửi đến khách hàng sẽ được miễn phí 100% và đảm bảo đúng thời gian giao nhận như cam kết.

– Trước khi tiến hành hợp tác để hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục tại lãnh sự quán thì dịch vụ chúng tôi sẽ báo giá cụ thể, rõ ràng để khách hàng nắm được.

→ Đảm bảo trong quá trình hỗ trợ sẽ không phát sinh thêm bất cứ khoản phí nào.

→ Đặc biệt, mức giá mà dịch vụ chúng tôi đưa ra vô cùng hấp dẫn, thấp hơn nhiều so với các dịch vụ khác trên thị trường.

– Hơn thế nữa, dịch vụ chúng tôi cũng cam kết sẽ hoàn tiền lại 100% cho khách hàng nếu các giấy tờ, hồ sơ bị dịch sai từ 10% trở lên.

HÃY ĐẾN VÀ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – CÔNG NGHỆ – DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIÊP 123 VIỆT NAM

Địa chỉ : VP Hà Nội : Số 28 Liễu Giai – Ba Đình – HN 

               VP HCM : Số 696 Điện Biên Phủ – P10 – Q10 – TPHCM

Email : hanoi@dich123.com . saigon@dich123.com

Điện thoại : 02473041686  – 02822537234  –  0934532999 

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành

10 thoughts on “Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự tại 123

 1. Soupandbread.net says:

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based on the same information you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send
  me an e-mail.

 2. prediksi togel singapura says:

  Excellent goods from you, man. I have consider your stuff previous to and
  you are simply too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like
  what you are stating and the best way wherein you are
  saying it. You are making it enjoyable and you
  continue to care for to stay it smart. I can not wait to
  read far more from you. That is really a wonderful website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!